+420 558 111 789
/
ZAVOLEJTE
NÁM
Úvod
O společnosti
Služby
Aktuality
Kontakty
ÚvodVýhody

Výhody

Externí financování


V současnosti nabízíme zpracování prospektů dluhopisových programů pro zajištění financování investičních a provozních aktivit našich klientů. Financování prostřednictvím dluhopisů je plnohodnotnou náhradou bankovního financování, které firmě přináší několik zásadních výhod:

 

                                                                                                                                "Devět desetin moudrosti je - být moudrý včas"                                                                                                                                                                             Marcus Tullius CiceroProč využít financování prostřednictvím dluhopisů?

     Nedostatek financí je jedním z klíčových faktorů omezující inovační aktivity.  V současné době malé a střední společnosti využívají nejčastěji formy financování vlastním kapitálem případně prostřednictvím bankovního financování,  nebo se vydávají na nelehkou cestu hledání investora.  Pokud společnost má propracované finanační plánování a ma představu o budoucím cash flow, tak pak ale existuje i jiná možnost, jak prostředky do společnosti získat a  to formou úpisu cenných papírů  např. ve formě prioritních  akcií nebo dluhopisů.
     Dluhopisy totiž patří k tradičním zdrojům financování firem, institucí, států a dalších subjektů soukromého i veřejného sektoru.

 

Kapitálový trh plní v zemích s rozvinutou finanční kulturou standardně dvě hlavní funkce - cenotvornou a alokační. Je to místo, kde mohou společnosti získat prostřednictvím emise majetkových nebo dluhových cenných papírů kapitál pro svůj další rozvoj. Fungující trh přináší navíc pozitiva v podobě větší transparentnosti. Konečnými beneficienty jsou pak samotní investoři, jejichž důvěra je to nejdůležitější na cestě k ekonomické prosperitě.  

Pro financování rozvoje podniku lze využít buď emise majetkových cenných papírů -  akcií -  k získání vlastního kapitálu, nebo emise dluhopisů k získání cizích zdrojů. V České republice není využití kapitálového trhu jako místa, kde společnosti mohou získat prostředky pro rozvoj podnikání, zatím vůbec běžné.

Základem hospodářského růstu jsou prosperující firmy. Ty však musejí mít vhodnou strukturu zdrojů, zejména poměr mezi vlastním a cizím kapitálem.  Základním problémem každého podniku je mít k dispozici přiměřený kapitál, a to jak co do jeho výše, tak co do jeho struktury. Sebelepší zboží nebo služby, sebelepší marketingový projekt nelze realizovat bez potřebného podnikového kapitálu. V životě podniku zajímá kapitálové vybavení podniku a jeho struktura nejen finančního ředitele a spoluvlastníky, ale v té nebo jiné míře všechny jeho partnery: dodavatele a odběratele,banku, zaměstnance, leasingovou společnost apod. Je to totiž důležitý faktor dlouhodobé spolehlivosti, očekávané výkonnosti na trhu a výnosnosti. Kapitálové vybavení podniku je důležitým předpokladem jeho růstu, ale zároveň i přežití při případné hospodářské recesi nebo jiných hospodářských otřesech. Než se však k uskutečnění těchto záměrů přikročí, je dobré prozkoumat, zda stejného nebo dokonce vyššího zisku nelze dosáhnout nějakým jiným způsobem – např. zeštíhlet a nechat investovat dodavatelské firmy (outsourcing).

Malé české podniky, které mají zatím nejčastěji formu společnosti s r. o., se při úspěšném  rozvoji a jako předstupeň dalšího rozvoje mění a budou měnit na akciové společnosti. Mohou to být i rodinné podniky, protože akciové podílnictví je praktičtější a jednodušší formou než podílnictví ve společnosti s r. o., a to např. při dědění, při odchodu některého podílníka ze společnosti nebo při změnách jednotlivých podílů. Při zvyšování společného kapitálu, kdy ne každý z dosavadních podílníků má stejné možnosti nebo stejnou chuť se na něm podílet, je akciová forma podílů praktičtější. 

Do takovéto společnosti může jako akcionář vstoupit i nějaký fond či společnost rizikového kapitálu (venture capital), ovšem za předpokladu, že s tím většina dosavadních akcionářů souhlasí. Dnešní situace, kdy je v naší republice nedostatek subjektů, které nabízejí rizikový kapitál, je přechodná, a lze očekávat, že v průběhu snad desíti let se situace změní k lepšímu.

V malých a středních podnicích má v naší zemi cizí kapitál nejčastěji podobu střednědobého či dlouhodobého úvěru a finančního leasingu. To má své výhody, protože úvěr může být poskytnut za nižší úrokovou sazbu (vypadá levnější) než případná emise dluhopisů.

Má ovšem tu nevýhodu, že banka má zpravidla v úvěrové smlouvě zajištěnu možnost úrok zvyšovat, což vnáší do podnikových kalkulací značný prvek nejistoty. Využití úvěru jako zdroje financování malého množství cizího financování je většinou levnější než emise dluhopisů, s níž jsou spojeny emisní náklady. Emise musí být rovněž schválena, což je časově náročnější než dohoda s bankou o investičním úvěru. Získává-li však podnik cizí zdroje emisí dluhopisů, může disponovat takto získaným kapitálem v plné výši a většinou bez omezení účelem.V České republice je zatím emise dluhopisů jako zdroj cizího kapitálu malých a středních podniků polem neoraným, protože dluhopisy zatím emitovaly jen velké podniky.

Když vznikne potřeba zvýšit kapitál podniku emisí cenných papírů, musí se potenciální emitent rozhodnout, jaký druh cenného papíru bude emitovat. Zákon o cenných papírech rozeznává jen akcie a dluhopisy, jak jsme o nich dosud hovořili. Je však možné vybírat mezi cennými papíry veřejně obchodovanými a veřejně neobchodovanými a mezi různými druhy akcií a dluhopisů.Ty se mohou lišit podle pořadí, v němž jsou jejich majitelé uspokojováni v případě konkurzu:

– dluhopisy a dluhopisy s opcí (vyměnitelné za akcie);

– podřízené dluhopisy;

– prioritní akcie;

– kmenové akcie.

Tomuto pořadí odpovídá i výnosnost pro investora. Podřízené dluhopisy musí mít vyšší výnosnost než obyčejné dluhopisy, které mají zase vyšší výnosnost než dluhopisy s opcí, držitelé akcií jsou při rozdělování zisku až poslední v pořadí, avšak při úspěšném hospodaření mohou mít nejvyšší výnos.

Emitent se rozhoduje především podle toho, co je možné lépe umístit na trhu, ale zároveň přihlíží i k daňové výhodnosti, protože úrok z dluhopisů snižuje daňový základ pro výpočet daně z příjmů, zatímco dividendy se vyplácejí až ze zisku po zdanění. Tento způsob zdanění preferuje emise dluhopisů. Čím nižší jsou však v době emise úrokové sazby na trhu, tím je daňová výhoda z emise dluhopisů menší.

Český finanční trh je pro nové emise cenných papírů relativně malý a opatrný. Zvláště, když je zahlcován stále novými emisemi státních dluhopisů a hypotečních zástavních listů, které jsou považovány za zvláště bezpečné.

Pro potenciální investory jsou investice do dluhopisů spojeny s menší mírou rizika, zvláště když emitent disponuje investičním ratingovým ohodnocením. Investice do akcií jsou zajímavé tenkrát, když je naděje na růst jejich kurzu a na výplatu dividend, i když ne okamžitou. Akcie jsou pro ně však rizikovějším investičním nástrojem.

Emise dluhopisů jako efektivní nástroj financování

Dluhopisy patří k tradičním zdrojům financování firem, institucí, států a dalších subjektů soukromého i veřejného sektoru. Jedná se o nástroj klasický, prověřený, efektivní a hojně užívaný. Základními atributy dluhopisu jsou jednak jeho dluhový charakter a dále pak obchodovatelnost.

Dluhový charakter znamená, že se jedná o formu dluhu (půjčky) mezi emitentem (dlužníkem) a investory (věřiteli). Podobně jako u dlouhodobého úvěru, dluhopis je kontrakt, kde se emitent zavazuje platit majiteli dluhopisu v určeném období úroky a jistinu. Dluhopisy se tak významně liší od akcií, neboť platby úroků a jistiny jsou smluvně vynutitelné a emitent se jim obecně nemůže vyhnout (na rozdíl od dividend, které jsou závislé na ekonomické úspěšnosti dané společnosti). Také v případě konkurzu a vyrovnání emitenta se závazky z dluhopisů uspokojují před rozdělením případného zbylého majetku akcionářům.

Výhodou dluhopisů oproti akciím je především cena – majitelé dluhopisů vyžadují oproti akcionářům nižší návratnost své investice, což je dáno podstatně nižší mírou rizika a volatility. Majitelé dluhopisů mají také velmi omezené možnosti, jak zasahovat do chodu dané společnosti.

Většina dluhopisů bývá nezajištěná – tzn., že kreditní riziko nese investor, který je vystaven možnosti, že emitent nesplatí úplně a včas úroky a jistinu dluhopisů.V případě, že toto riziko je příliš velké nebo výnos požadovaný investory příliš vysoký, může emitent poskytnout majitelům dluhopisů nějakou formu zajištění kreditního rizika. Může se jednat o garanci lépe hodnocené společnosti (mateřská společnost, stát, specializovaná pojišťovna), o zajištění aktivy (majetek, hypotéky, pohledávky, apod.), budoucími specifickými příjmy apod.Výhodou zajištění je snížení nákladů financování odpovídající nižšímu kreditnímu riziku, příp. vůbec umožnění vydání dluhopisů. Jeho nevýhodou je snížení flexibility po emitenta, vyšší administrativní náročnost a nutnost nést náklady tohoto zajištění (např. u garance od specializované pojišťovny).

 

 
 
 
 
 
 

Emisní dodatek GB 2015 (pdf / 5,24 MB)
MADE BY
Všechna práva vyhrazena
GB Capital a.s. 2013-2015
Vyrobilo studio ELINE web s.r.o.
RYCHLÝ KONTAKT
GB Capital a.s., Dvořákova 729,
Frýdek-Místek, PSČ 738 01

mobil Mobil / 774 434 000
telefon Telefon / 558 111 789
email Email / info@gbic.cz
www WWW / www.gbic.cz
facebook